+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Nielegalne zatrzymanie na lotnisku dokonane przez Straż Graniczną.

24 September 2022

Czynność procesowa polegająca na przesłuchaniu osoby w charaktrze świadka, co połączone jest z faktycznym pozbawieniem wolności stanowi zatrzymanie. Sąd uwzględnił zażalenie kancelarii uznając takie zatrzymanie za nielegalne, niezasadne i nieprawidłowo przeprowadzone. Straż Graniczna nie moze antycypować faktów popełnienia przestępstwa i nie może podjemować czynności procesowych, kiedy brak jest okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sąd w uzasadnieniu postanowienia wprost odniósł się do dorobku orzeczniczego  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wskazał, iż w sytuacji gdy określona osoba została doprowadzona na posterunek Policji pod groźbą użycia siły i nie mogła opuścić pomieszczeń posterunku bez zgody funkcjonariuszy Policji, według Trybunału należy uznać, że miał tu miejsce element przymusu, który pomimo krótkiego okresu zatrzymania stanowił element pozbawienia wolności, a zatem w takich okolicznościach miało miejsce zatrzymanie (wyrok ETPC z 21.06.2011 r., 30194/09, Shimovolos v. Rosja, LEX nr 846288)”.