+ 48 509721051 biuro@kancelaria-jurist.net

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po 1 X 2023  i przepadek pojazdu. lub jego równowartości

2 October 2023

Już 1 października br. zmienią się przepisy dotyczące orzekania środka karnego w postaci bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Orzeczenie o zakazie prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu lub pojazdu określonego rodzaju na czas nie krótszy niż trzy lata będzie mogło być wydane również, jeśli sprawca przestępstwa komunikacyjnego po popełnieniu przestępstwa, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie spożywał lub zażywał środek odurzający.

 

Zmiany dotyczące przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości za popełnione przestępstwa w komunikacji wejdą w życie 14 marca 2024 r.

 

Zgodnie z nowym art. 44b par. 1 k.k. sąd orzeknie (obligatoryjnie) przepadek pojazdu mechanicznego przez sprawcę w ruchu lądowym.

Chodzi o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, tj.:

■ spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu

lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach;

■ sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;

spowodowanie wypadku komunikacyjnego;

■ prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

jeżeli zawartość alkoholu w organizmie będzie równalub wyższa 1,5 promila lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym

powietrzu.

 

Chodzi o przypadki, w których te przestępstwa są popełniane pod wpływem alkoholu (w stanie nietrzeźwości) lub pod wpływem środka odurzającego albo w sytuacji, w której sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub spożywał alkohol czy zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu.

 

Kiedy  sąd orzeknie przepadek samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, a w jakich przepadek jego równowartości?

 

Przepadek pojazdu  sąd orzeknie , kiedy sprawca przestępstwa będzie właścicielem pojazdu  oraz do momentu orzekania lubzabezpieczenia w postępowaniu karnym pojazdu nie zbędzie go, nie utraci, nie zniszczy lub nie uszkodzi znacznie.

Przepadek równowartości pojazdu będzie orzeczony w każdym innym przypadku, w którym nie zostanie orzeczony przepadek, czyli w sytuacji nieposiadania pojazdu na własność (np. samochód służbowy), zbycia (sprzedaży), utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu jest niemożliwe lub niecelowe co będzie należało do oceny sądu. Sposobem dla uchronienia się od utraty samochodu lub jego równowartości będzie odstąpienie przez sąd od orzeczenia przepadku zgodnie z art. 178a par. 5 k.k., jeżeli zajdzie wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

W przypadku  gdy masz pytania skontaktuj się z prawnikami Kancelarii Prawnej JURIST.